Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja st.ART, ul. Suwalska 30A/29 11-500 Giżycko , reprezentowane przez Zarząd Fundacji.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:realizacji zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury,promocji działalności Fundacji oraz osiągnięć i umiejętności uczestników za zgodą wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

3.Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanym i w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

4.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

5.Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

startfundacjagizycko@gmail.com

pon.-pt. 8:00-19:00

startfundacjagizycko@gmail.com

pon.-pt. 8:00-19:00

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.

 

11-500 Giżycko

ul. Suwalska 30A